F-plyny sice nemají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu Země, zato však mají tzv. potenciál globálního oteplování (tzv. GWP z anglického „global warming potential“). Některé F-plyny mají potenciál až tisícinásobně vyšší než jedna molekula CO2. Znamená to tedy, že pokud má látka GWP = 1430, jedna vypuštěná molekula do atmosféry má stejný efekt jako 1430 vypuštěných molekul CO2.

Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, mají povinnost zajistit u tohoto zařízení kontroly těsnosti. Rozsah povinností závisí na množství chladiva a jeho druhu.

Kontroly těsnosti mohou provádět pouze certifikované osoby. Ten, komu povinnost kontroly těsností vzniká, je povinen nechat kontrolu provést.

  • Provozovatelé zařízení musí přijmout veškerá provozně a ekonomicky možná opatření pro prevenci neúmyslného úniku.
  • Zjistí-li provozovatel únik skleníkových plynů, je jeho povinností bez zbytečného prodlení zařízení opravit a po opravě provést revizi certifikovanou osobou do jednoho měsíce.
  • Subjekt provádějící instalaci, servis, údržbu, opravy a vyřazování z provozu zařízení s fluorovanými uhlovodíky musí být certifikován pro práci s chladivy. Jeho zaměstnanci musí provést preventivní opatření k zamezení úniku chladiva.

Od 1. 1. 2017 záleží jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva. Novým limitem je množství 5 tun ekvivalentu COfluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2. Provozovatel, jehož se kontroly těsnosti týkají, musí vést o tomto zdroji „Evidenční knihu zařízení“.