Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Certifikáty a ocenění

Úvod Breadcrumbs O nás Breadcrumbs Certifikáty a ocenění
Phone icon +420 272 088 165

Společnost VESKOM, spol. s r.o. je držitelem certifikátů řízení kvality ISO 9001, životního prostředí ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 a hospodaření s energií ISO 50001.

Společnost VESKOM, spol. s r.o. úspěšně prošla v lednu 2022 recertifikačním auditem dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 systém řízení kvality, ČSN EN ISO 14001:2016 systém environmentálního managementu, ČSN ISO 45001:2018 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ČSN EN ISO 50001:2019 systém řízení hospodaření s energií.

Recertifikaci provedla akreditovaná certifikační společnost T Cert, s.r.o.

Politika integrovaného systému řízení

Hlavním cílem společnosti VESKOM, spol. s r.o. je zvyšovat spokojenost všech zákazníků, zvyšovat kvalitu v rámci všech nabízených služeb, neustále zlepšovat svůj vliv na životní prostředí, preventivně ho chránit při všech činnostech zajišťovaných společností, chovat se dle zásad řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídit v rámci trvale udržitelného rozvoje energetickou hospodárnost svých činností.

Společnost VESKOM, spol. s r.o. neustále sleduje a hledá cesty a nástroje vedoucí k zavádění nejnovějších technologií a postupů v energetických oblastech stlačeného vzduchu, chlazení a vytápění.

V oblasti stlačeného vzduchu chce společnost udržet a upevnit své postavení mezi pěti nejlepšími společnostmi v dané oblasti po stránce techniky a kvality, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

V oblasti vytápění chce společnost být největším dodavatelem tepelných čerpadel v ČR v počtu instalací a nejlepším dodavatelem v kvalitě instalací, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Posláním společnosti je i ekologické působení na zákazníky, tj. v rámci propagace, osvěty a vlastní nabídky dodávaných zařízení preferovat ta zařízení a řešení, která jsou energeticky a ekologicky nejlepší.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. VESKOM, spol. s r.o. proto zabezpečuje permanentní zvyšování kvalifikace všech svých zaměstnanců prostřednictvím odborných (technických, jazykových, počítačových, z oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO aj.) školení.

Do celkového systému kvality, ekologie a bezpečnosti práce jsou zahrnuti jak dodavatelé, tak externí spolupracovníci, od kterých vyžadujeme prokázání vysoké kvality výrobků a služeb, minimálního negativního vlivu na životní prostředí a dodržování zásad ochrany zdraví.

Vedení společnosti osobně odpovídá za to, že společnost VESKOM, spol. s r.o. bude plnit požadavky všech platných zákonů, nařízení, norem a zainteresovaných stran, a že bude usilovat o zvyšování efektivnosti integrovaného systému řízení.

V oblasti životního prostředí společnost VESKOM, spol. s r.o. klade důraz především na prevenci znečištění. Veškeré možné negativní vlivy vyplývající z manipulace, užívání a likvidace společností dodávaných produktů jsou předem předvídány, a pokud je možné i eliminovány. Jsou o nich informováni jak zaměstnanci, tak zákazník.

V oblasti ochrany zdraví při práci se klade důraz na dodržování zásad dle normy ISO 45001 v návaznosti na platnou legislativu. Společnost se zavazuje k tomu, aby zajistila bezpečné a zdravé podmínky pro zaměstnance s cílem předcházet možnostem vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví na pracovištích.

V oblasti svařování společnost VESKOM, spol. s r.o. rovněž klade důraz na dodržování zásad dle normy ISO 3834-2 v návaznosti na platnou legislativu.

V oblasti hospodaření energiemi společnost VESKOM, spol. s r.o. klade důraz na dodržování zásad dle normy ISO 50001 v návaznosti na platnou legislativu. Společnost se zavazuje k tomu, aby zlepšovala energetickou hospodárnost při svých činnostech.

Tato politika společnosti je závazná pro všechny zaměstnance VESKOM, spol. s r.o. a její účinnost je dána dnem vyhlášení. Pro všechny zaměstnance, zákazníky a jiné osoby je dostupná na internetových stránkách společnosti. Politika tvoří rámec pro stanovení cílů a programů společnosti a vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování systému a zajištění zdrojů k jejich realizaci.

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás!


Tato stránka je chráněna technologií Google reCAPTCHA (Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby).